Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Cinemato Media: Cinemato Media B.V., gevestigd te Capelle Aan Den IJssel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69193622;

– Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van Cinemato Media B.V.;

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cinemato Media B.V. en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van of met Cinemato Media B.V..

Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Cinemato Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van Cinemato Media zijn vrijblijvend en geldig tot maximaal 30 dagen nadat die aanbieding, prijsopgave of offerte is uitgebracht, tenzij Cinemato Media uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven.

Cinemato Media is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van die offerte en/of prijsopgave in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Overeenkomst

Overeenkomsten tussen Cinemato Media en Opdrachtgever zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk door Cinemato Media zijn bevestigd of indien door Cinemato Media uitgebrachte offertes getekend door Opdrachtgever aan Cinemato Media zijn geretourneerd.

Cinemato Media is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan, zonder dat daarvoor de toestemming van Opdrachtgever is vereist. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Meerwerk

Indien er aanvullingen of wijzigingen worden afgesproken ten opzichte van de primaire opdracht, dan zullen de kosten die daarmee gemoeid zijn door Cinemato Media als meerwerk afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Onder aanvullingen voor meerwerk onder artikel 5 lid 1 benoemd wordt ook verstaan meer dan twee correctieronden, Cinemato Media werkt volgens deze werkwijze waarop Opdrachtgever meebeslist over het uiteindelijke product op basis van een concept evaluatie, een eerste en tweede correctieronde. De meerwerk kosten worden berekend op basis van een vastgesteld uurtarief van €80,- exclusief BTW per uur.

Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle informatie die Cinemato Media nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst juist, volledig en tijdig aan Cinemato Media ter hand stelt. Indien Opdrachtgever zulks nalaat en Cinemato Media daardoor met een kostenverhoging wordt geconfronteerd, zal die kostenverhoging afzonderlijk, als meerwerk, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Cinemato Media behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door Opdrachtgever verschuldigde eindbedrag.

Artikel 6 – Levering en leveringstermijnen

1. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dat geen fatale termijn. Cinemato Media zal zich er evenwel zoveel mogelijk voor inspannen om haar verplichtingen uit de overeenkomst binnen die termijn uit te voeren.

2. Een overeengekomen termijn wordt verlengd met het aantal dagen dat de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht of wijzigingen in de overeenkomst wordt vertraagd. Dat geldt ook voor het geval Opdrachtgever niet tijdig alle door Cinemato Media benodigde informatie bij haar aanlevert.

3. Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Cinemato ontslaat de Opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Cinemato Media gesloten Overeenkomst.

5. Het is Cinemato Media te allen tijde toegestaan om de overeenkomst gefaseerd uit te voeren, indien en voor zover de overeenkomst zich daarvoor leent.

6. Indien een levering op afroep overeengekomen is, is Cinemato Media gerechtigd om ingeval van het uitblijven van een (tijdige) afroep de volledige levering aan de Opdrachtgever te factureren en de goederen op te slaan. Indien 2 maanden na het sluiten van de Overeenkomst geen afroep heeft plaatsgevonden, kan ter zake door Cinemato Media aan Opdrachtgever een opslagpercentage over het factuurbedrag in rekening worden gebracht van 3% per maand of gedeelte daarvan.

7. Verzendkosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Cinemato Media verlaten.

Artikel 7 – Reclame

1. Eventuele reclames met betrekking tot door Cinemato Media geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij Cinemato Media te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden.

2. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Cinemato Media geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Cinemato Media juist wordt bevonden, staat het Cinemato Media vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de Overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde te vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, gevolgschade daaronder begrepen.

3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Cinemato Media gesloten Overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.

Artikel 8 – Prijzen

Alle door Cinemato Media gehanteerde prijzen zijn netto prijzen. Die prijzen zijn dus exclusief daarover verschuldigde belastingen, invoerrechten, taksen, verpakkingskosten, emballage en eventuele overige rechten en lasten.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van verzending c.q. terbeschikkingstelling van toepassing. Indien externe of niet voorzienbare omstandigheden, al dan niet van overheidswege, dat noodzakelijk maken is Cinemato Media gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de Overeenkomst door Cinemato Media is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling en zekerheid

Voor facturen van Cinemato Media geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij het tekenen van de opdrachtbevestiging kan een aanbetaling van 30% worden verlangd alvorens wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Bij uitblijven van tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever in dat geval een vergoeding aan Cinemato Media verschuldigd voor de door haar gemaakte en/of te maken incassokosten. Die kosten bedragen 15% van het factuurbedrag.

Alle (deel)betalingen die door of zijdens Opdrachtgever zijn gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Cinemato Media gerede twijfel heeft over nakoming door de Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting, dan is Cinemato Media gerechtigd om genoegzame financiële zekerheid van Opdrachtgever te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zolang Opdrachtgever die zekerheid niet heeft gesteld. Eventuele vertraging die hierdoor in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 – Overmacht

Cinemato Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cinemato Media geen invloed kan uitoefenen en doch waardoor Cinemato Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Cinemato Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 –Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Door Cinemato Media geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de Opdrachtgever het daar tegenover staande factuurbedrag niet heeft betaald.

Indien de Opdrachtgever niet betaalt, zijn faillissement, surséance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, hij overlijdt of indien er beslag op de in het vorige lid bedoelde zaken wordt gelegd, is Cinemato Media gerechtigd om de betreffende zaken met onmiddellijke ingang terug te vorderen. Het is de Opdrachtgever verboden om ter zake van de door Cinemato Media geleverde zaken beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Cinemato Media zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Indien Cinemato Media in het kader van de uitvoering van het werk zaken van de Opdrachtgever onder zich houdt, is zij gerechtigd om die zaken achter te houden, indien en voor zover de Opdrachtgever niet integraal aan zijn betalingsverplichting jegens Cinemato Media heeft voldaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Cinemato Media is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar vervaardigde audiovisuele werken, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige materialen en werken die zij in het kader van de overeenkomst maakt of gebruikt, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.

2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een licentie voor het gebruik van voornoemde rechten, indien en voor zover dit in de overeenkomst tussen partijen is bepaald.

3. Het is Opdrachtgever verboden door Cinemato Media vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder lid 1 omschreven – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cinemato Media – te kopiëren, bewerken, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan zoals bepaald in de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever is gerechtigd om beeld – en geluidsmateriaal te gebruiken voor zover is voorzien in de Overeenkomst.

4. Behoudens tussen partijen gemaakte andersluidende schriftelijke afspraken, blijft al het door Cinemato Media opgenomen beeld -en geluidsmateriaal, ongeacht of dit in de productie voor Opdrachtgever is verwerkt, eigendom van Cinemato Media. Cinemato Media is gerechtigd om het betreffende beeld- en geluidsmateriaal na 3 jaar te vernietigen.

Artikel 13 – Geheimhoudingsplicht

Het is Opdrachtgever, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, verboden om aan derden, direct of indirect, enige mededeling te doen omtrent de bedrijfsvoering of de relaties van Cinemato Media, dan wel omtrent door Cinemato Media gebruikte specifieke kennis bij haar producten.

Artikel 14 – Garanties

1. Opdrachtgever heeft alleen dan recht op garantie, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Een door Cinemato Media verstrekte garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Cinemato Media.

3. Een eventuele garantie van Cinemato Media op door haar aan Opdrachtgever verkochte en geleverde producten zal nimmer verder reiken dan de garantie die de fabrikant aan Cinemato Media heeft verstrekt. Cinemato Media herstelt of levert slechts onder garantie, indien en voor zover de fabrikant daartoe jegens Cinemato Media bereid is.

4. Cinemato Media heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar Opdrachtgever over te dragen. Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Cinemato Media en/of door haar ingeschakelde derden, is Cinemato Media niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt.

2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Cinemato Media beperkt tot het bedrag dat met het sluiten van de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat Cinemato Media nimmer aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden of te lijden indirecte schade, gevolgschade of vertragingsschade.

3. Cinemato Media is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Cinemato Media heeft gemeld.

Artikel 16 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever garandeert Cinemato Media dat zij toestemming heeft van rechthebbenden om door Opdrachtgever aangedragen materiaal door Cinemato Media te laten gebruiken, bewerken en verveelvoudigen zoals bepaald in de Overeenkomst. Daaronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen het laten vastleggen van dat materiaal op geluid, beeld, of andere informatiedragers.

2. Opdrachtgever vrijwaart Cinemato Media voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten en/of eventuele overige rechten.

Artikel 17 – Ontbinding

Cinemato Media is gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst na een daartoe bestemde schriftelijke verklaring, de overeenkomst in de navolgende gevallen te ontbinden:

– indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard;

– indien de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

– bij beslaglegging op zaken van de Opdrachtgever;

– bij ondercuratelestelling van de Opdrachtgever of indien deze anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent;

– bij ontbinding of overlijden van de Opdrachtgever;

– indien de Opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

Eén en ander onverminderd het recht van Cinemato Media op eventuele schadevergoeding.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cinemato Media en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen gerezen tussen Cinemato Media en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam.